„Svetonázor“

text (3).gif
srelinka.gif
svetonázor%20a%20srelkaa.jpg
srelkaa-alenka1.gif
srelinka.gif
text (3).gif
srelinka.gif
srelinka.gif
text (3).gif
srelkaa-alenka1.gif
srelinka.gif
srelkaa-alenka1.gif
svetonázor%20a%20srelkaa.jpg
srelinka.gif
srelinka.gif
text (3).gif
srelkaa-alenka1.gif
srelinka.gif
text (3).gif
srelkaa-alenka1.gif
srelinka.gif
svet.gif
srelinka.gif
srelkaa-alenka1.gif
text (3).gif
srelinka.gif
srelkaa-alenka1.gif
svet.gif
srelkaa-alenka1.gif
text (3).gif
srelinka.gif
OSVIETENSTVO:
široké filozofické a kultúrne hnutie.

V Anglicku vystupuje osvietenstvo už 16. storočím v náboženstve a politike, osvietenectvo malo v rôznych krajinách rôznu podobu, ale najvýznamnejšie .sa prejavilo vo Francúzsku tam v 17 st. pôsobili voľnomyšlienkari – hnutie libertínov, ktorí znevažovali despotickú vládu a autority vôbec, boli presvedčení, že sociálnu nespravodlivosť, a moc cirkvi možno odstrániť najmä rozvojom vedy jej šírením, zvyšovaním vzdelanosti a reformami, ktoré by uskutočňovali osvietení a vzdelaní panovníci,šírilo sa aj v Amerike.
­ široké myšlienkové hnutie pokračuje v 18.st., postupne ovplyvnilo celý politický vývin v Európe
­
­ Je spojené s prekonávaním feudalizmu a vytváraním novej spoločnosti.
Základná myšlienka: POZNANIE JE SILA
Využitím moci poznania – rozumu – dosiahnú nápravu spoločenských pomerov, zdokonalenie morálky, ľudského indivídua, premeny sveta

VEDA – sa využíva na všeobecné zlepšenie ľudského života
Vzorom vedy je mechanistická fyzika
Prevláda úsilie aplikovať fyzikálne predstavy a postupy aj na iné oblasti poznania prírody, ba aj spoločnosti
Ide o šírenie „ svetla“ , osvety – je procesom výchovy, praktického uplatnenia morálnych, sociálno-politických a kultúrnych dôsledkov
Snaha o rozšírenie etických princípov, zásad ľudského spolužitia

Všeobecný vzostup ľudstva priamo závisí od zdokonalenia a rozšírenia poznania
Predstavitelia osvietenskej filozofie sa snažili prekonať spor empirikov a racionalistov.

Vzniklo so vznikom novovekej buržoázie – kritika cirkvi, vládnucich tried, stredovekého učenia, absolutizmu, šľachty.
Sociálna filozofia :
BRATSTVO, ROVNOSŤ, SLOBODA
Opierali sa o racionalizmus, renesančnú filozofiu.
Dôraz na pozemský svet, život človeka, vzdelanosť, kultúru.
„Maj odvahu byť múdry, maj odvahu používať vlastný rozum.“
Vek svetla a rozumu proti tmárstvu a poverám.
Anglické osvietenstvo
Predstavitelia anglického osvietenstva: Thomas Hobbes, Francis Bacon -viď predch. strana-č.4, David Hume
Osvietenské myšlienky súviseli s vlnou protifeudálnych revolúcií ( Anglicko, Nizozemsko, Francúzsko ) → J. Locke, D. Hume
John Toland – uznával večnosť a nestvoriteľnosť hmoty, pohyb je jej imanentná ( vnútorná ) vlastnosť,
Boh = najvyšší rozum ; snaha vysvetliť všetky javy a procesy na základe mechanistickej fyziky
bol anglický filozof, mechanistický materialista..predstaviteľ osvietenstva
srelkaa Thomas Hobbes.jpg
- syn jednoduchého dedinského farára - skončil štúdium na uni v Oxforde - ako vychovávateľ v šľachtickej rodine mal možnosť absolvovať 3 cesty po Európe, kt. významne ovplyvnili jeho filozof. tvorbu - bol svedkom a účastníkom revolučných premien v Anglicku a plnil viacero diplomat. poslaní získal veľa podnetov na uvažovanie o št., jeho podstate, zmysle a funkciách
- zaujal stanovisko medzi empirizmom a racionalizmom - uznáva síce zmyslový pôvod poznania, ale zdôrazňuje význam (racionálnej) abstrakcie: len o ňu sa môže opierať vedecké poznanie - uvedomuje si, že nepresné používanie všeobecných termínov môže viesť k omylom
typickým pre špekulatívnu filozofiu a scholastiku - abstrakcie sú iba „mená", reálne jestvujú len jednotlivé veci - nominalista
- je tvorcom 1. matematickomaterialistického systému - v Základoch filozofie (pozostávajú z 3 častí: O telese, O človeku, O občanovi) vychádza zo zákl. pojmu „teleso"; telesom je nielen materiálny ale napr. aj št.; interakcie medzi „telesami" sa riadia zákonmi mechaniky

Leviathan (1651)
- spis - počiatok nového prístupu k spoločnosti, jej novej filozofie a napokon aj novovekej politológie - Leviathan - hrôzostrašný panovník, kt. vytvára mier, v rukách má meč (znak súdnej a brannej moci), a žezlo (symbol legálnosti moci)
- Leviathan - biblický tvor, štát ako „umelé teleso" - je schopný požierať vš. okolo seba vrátane vlastných tvorov vznikol, keď ľudia zistili, že nemôžu žiť v pôvodnom stave absolútnej slobody (človek v tomto stave totiž uplatňuje sv. neohraničenú slobodu voči vš. ostatným)
- vzniká vojna „všetkých proti všetkým", stav keď „človek človeku je vlkom" - možno ho prekonať iba tak, že človek sa vzdá časti sv. slobody odovzdá ju do rúk vládcu ľudí k tomu vedie pud sebazáchovy- toto „odovzdanie" má charakter spoločenskej zmluvy, kt. je zákl. štátneho spolužitia
- bol zástancom absolutistickej monarchie ako najoptimálnejšej formy vlády
- v tom čase mal na to viacero dôvodov, o.i. predpokladal, že koncentrácia moci v rukách jedného osvieteného panovníka bude najlepšou prekážkou rozličných odstredivých tendencií v št. - št. = produkt ľudského rozumu (nie prír. ani náboženský poriadok)
Bohaté skúsenosti majú za následok chytrosť, mnoho poznania múdrosť.
Netúžiť je nežiť, mať len slabé záľuby je tuposť a mať vášeň ku všetkému bez rozdielu je rozptýlenosť čiže roztržitosť.
Ľudská povaha je taká. Ľudia aj keby uznali, že mnohí iní sú vtipnejší alebo učenější, predsa len ťažko uverí, že je veľa tak múdrych, ako sú oni.
smiech srelkaa.png
škótsky osvietenský filozof, etik, historik a ekonóm
srelkaa-David Hume.jpg
- ako 11 ročný začal študovať právo, - pôsobil ako knihovník, historik a filozof, - celý čas sa však venoval filozofii , - keď vyšli jeho šesťdielne Dejiny Anglicka, stal sa bohatým a úspešným mužom a bol vymenovaný za št. tajomníka angl. vyslanca vo Franc. - ako diplomat udržiaval osobné kontakty s franc. osvietencami
- zaob. sa gnozeológiou, bezvýhradne uznával skúsenosť za zdroj ľudského poznania - chcel sa vrátiť k bezprostrednému ľudskému vnímaniu a pozerať sa na svet ako dieťa - veril, že porozumenie ľudskej prirodzenosti nám umožní pochopiť podstatu ľudského poznania - ukázal, ako naša prirodzenosť určuje naše názory
- obsah vedomia, poznanie rozdelil podľa skupín intenzity a živosti na:
1. dojmy (impresie)
- získavame ich prostredníctvom 5 zmyslov - pochádzajú z bezprostrednej skúsenosti - živé, momentálne zážitky, kt. ->, keď vidíme, počujeme, hmatáme, nenávidíme, ľúbime, niečo žiadame al. chceme
2. idey (predstavy) - napodobneniny našich dojmov vtedy, keď sa rozpamätávame na nejaký zmyslový dojem - nie sú také intenzívne a živé ako dojmy - žiadna idea neexist. bez predchádzajúcich dojmov
agnosticizmus - kladie ho proti solipcizmu - nemožno rozhodnúť o existencii či neexistencii sveta mimo nášho vedomia (nemožno ju dokázať ani poprieť)
náboženské otázky odmietol „zjavené náboženstvo" - bol deista - nepripúšťal možnosť zázrakov - ak sa čloevk riadi svedomím, koná mravne a nepotrebuje náboženstvo
etika - taká istá ako u Budhu - nie rozum, ale vášne a úsilie o úžitok sú podnetom nášho konania - človek sa riadi „morálnym zmyslom", ale o morálnosti sv. činov nerozhoduje sám, ale tí, kt. sa jeho konanie dotýka al. ho pozorujú.
Je šťastný, kto má životné podmienky primerané svojmu temperamentu, ale vyššie stojí ten, kto svoj temperament vie prispôsobiť životným situáciám.
Celý obsah vedomia pochádza z vonkajšieho alebo vnútorného pociťovania.Predmetom myslenia sú dojmy a idei ale nie okolitý svet.
Existenciu sveta nemožno skúsenosťou potvrdiť ani vyvrátiť.
svet srelkaa.png
Anglický filozof, považovaný za jedného zo zakladateľov novovekej filozofie. Je hlavný predstaviteľ empirizmu a autor sociálno-filozofických teórií. Jeho myšlienky vo veľkom ovplyvnili rozvoj politickej filozofie a teórie spoločenskej zmluvy a jeho spisy mali tiež priamy vplyv na formuláciu Vyhlásenia nezávislosti a americkej ústavy.
srelkaa-John Locke.jpg
študoval od roku 1647 v Londýne. Špecializoval sa na medicínu, prírodné vedy a tiež statovedu. Po dlhú dobu (1667-1675) pracoval ako domáci učiteľ, radca a lekár . Potom strávil 4 roky vo Francúzsku a päť rokov v Holandsku. Až až nástup Viliama Oranžského na anglický trón mu umožnil vrátiť sa do svojej rodnej vlasti. John Locke bol anglickým filozofom, ktorý je nám známy pre jeho empiristickou teóriu poznania a pre svoju politickú filozofiu, v ktorej obratne hájil záujmy ľudí, predovšetkým ich právo na slobodu a rovnoprávnosť. Veľmi značne ovplyvnil britskí osvietenstva a následne aj liberálne myslenie . Zomrel na grófstva Essex vo veku 72 rokov. Najvýznamnejšími diely sú: Dve pojednanie o vláde, Esej o ľudskom rozume a Myšlienky o výchove.Locke sa narodil, vyrastal a žil v jednej z najdôležitejších dôb anglickej politiky. Tento čas by sa dala charakterizovať ako storočie
plné problémov medzi korunou a parlamentom, rovnako ako pokračovali problémy medzi jednotlivými prívržencami rôzneho výkladu náboženstva. V 40. rokoch 17. storočia dokonca prerástli konflikty medzi protestantmi, anglikánov a katolíkov až do občianskej vojny. Po smrti Karola I. sa začalo "experimentovať" na poli anglickej politiky. Zrušila sa nielen monarchie, ale aj Snemovňa lordov a zmeny neobišli ani anglikánska cirkev. V 50. rokoch bol zriadený protektorát Olivera Cromwella, ktorý sa našťastie zrútil po jeho smrti a žiť v tej dobe, mohli by sme byť svedkami návratu Karola II. na anglický trón a vlastne celkovej obnovy monarchie do stavu pred vojnou (vrátane problémov medzi kráľom a parlamentom). Toto obdobie sa skončilo dosadením Viliama Oranžského a za jeho prítomnosti bol Locke menovaný na 11 rokov (1689-1700) komisárom pre obchod a kolónie.
Ver si, čomu chceš, ale neobťažuj s tým ostatných.
Nič nie je v rozume, čo by predtým nebolo v zmysloch.
sloboda srelkaa.png
írsky-narodený racionalistov filozof a voľnomyšlienkár a príležitostný satirik, ktorý napísal mnoho kníh a brožúr o politickej filozofie a filozofia náboženstva , ktoré sú skoré vyjadrením filozofie veku osvietenie
srelkaa-John Toland.jpg
Jeho rodičia sú neznámy. On písal, že bol pokrstený Janus Junius , ktorý pripomenul aj rímsku dve tváre boh Janus a Junius Brutus , údajný zakladateľ rímskej republiky . Podľa jeho životopisca prijal meno John ako školák s povzbudením jeho učiteľa na základnej škole. Potom, čo konvertoval od katolicizmu k protestantizmu vo veku 16, Toland dostal štipendium na štúdium teológie na univerzite v Glasgowe . V roku 1690, vo veku 19, University of Edinburgh titul magisterský titul . On potom dostal štipendium na stráviť dva roky študoval na univerzite v Leidene v Holandsku a následne takmer dva roky v Oxforde v Anglicku (1694-1695).
V prvej knihe Kresťanstvo nie je tajomný (1696), tvrdil, že božie zjavenie Biblie neobsahuje žiadne skutočné tajomstvo; skôr, všetky dogmy viery môžu byť pochopené a preukázať riadne vyškolený dôvodu z prírodných princípov. Pre tento argument bol stíhaný porotou v Londýne. Ako on bol predmetom kráľovstvo Írska , členovia z parlamentu Írska navrhla, že by mal byť spálený na hranici, a v jeho neprítomnosti tri kópie knihy
boli spálené verejným kat v Dubline , ktorého obsah je v rozpore s základnými náuky cirkvi Írska . Toland horko porovnaní zákonodarca protestantskej na "pápežskej inkvizítori , ktorí vystupovali v podobnom spustenie na knihy, keď oni nemohli chytiť autora, ktorého oni určených na Flames".
Po jeho odchode z Oxfordu Toland býval v Londýne po zvyšok jeho života, ale bol tiež častým návštevníkom na európskom kontinente, najmä v Nemecku a Holandsku. Toland zomrel v Putney 10. marca 1722. Encyklopédia Britannica hovorí o ňom, že počas jeho smrti v Londýne bola veľká chudoba, a on zomrel sa svojím perom v ruke. " Tesne predtým, než zomrel, zložil svoj epitaf: "Bol to assertor slobody, milovník všetkého druhu učenia ... ale nikoho nasledovník alebo závislý nik ho neohol z ciest, ktoré mal. vybrané.
Francúzske osvietenstvo
FRANCÚZKO:
1. Libertíni - voľnomyšlienkári– libertas = sloboda, vytvárali predpoklady francúzskeho osvietenstva- Ironizovali a spochybňovali náboženstvo - priekopníci osvietenstva – BAYLE
2. Francúzski materialisti – naturalisti – encyklopedisti, materialisti, ateisti- encyklopédia – náučný slovník vied, umení a remesiel, 28 zväzkové dielo – začala sa
zostavovať r.1747, vychádzať od r.1751, najznámejší encyklopedista - DENIS DIDEROT – dielo: „Filozofické princípy hmoty a pohybu“ – materialista,zdôrazňoval postupný prechod od nižších (anorganických) foriem k vyšším (organickým) formám hmoty, uznáva pohyb LA METTRIE – dielo: „Človek – stroj“ – človeka prirovnáva k stroju, ale je citlivejší a zložitejší
Vo Fr. sa šírilo hlavne počas VFBR – pridržiavali sa Deklarácie práv človeka a občana (1789).
Presadzuje sa liberálne chápanie človeka ako svojbytného indivídua – občana, ktorý sa snaží presadiť svoje práva
bol francúzsky filozof, publicista, profesor Sedanskej akadémie a Rotterdamskej univerzity, predstaviteľ raného osvietenstva.
srelkaa- BAYLE.jpg
Propagoval znášanlivosť vierovyznaní. Filozoficky rozvíjal skepticizmus, približujúci sa descartovskej pochybovačnosti.
Bayle bol protestantský pastor. Roku 1668 prestúpil ku katolicizmu, ale o dva roky neskôr sa vrátil ku kalvinizmu. V rokoch 1684-1687 bol profesorom filozofie a histórie a publikoval vo svojom časopise Nouvelles de la république des lettres.
V politike bol pesimista, pretože nedôveroval nijakej zmluve a zdôrazňuje nevyhnutnosť silnej moci, ktorá je len donucovacia. Na kvalite jej uplatňovania nezáleží natoľko ako na jej definícii - ale len v tej oblasti, ktorá jej prináleží, t. j. v spoločenskom živote. Vladárova moc sa nemá miešať do vecí svedomia a má zohľadňovať osobné presvedčenie poddaných. V tomto zmysle je prívržencom občianskej slobody a bezpodmienečný zástanca tolerancie, najmä v náboženských veciach. Najvýznamnejším dielom Historický a kritický slovník.
Spoločnosť si ľahšie poradí s tyraniou než s lenivosťou.
Keďže o žiadnom mienení sa nedá dokázať, že je pravdivé alebo nepravdivé, malo by byť tolerovaná všetky.
Na Slovensku sa zúčastnil rokovania Uhorského snemu. Snaha pochopiť vnútornú logiku dejín (pýta sa prečo a nie čo sa stalo?)
bol jeden zo zakladateľov a veľkých mysliteľov francúzskej osvieteneckej filozofie, kritik francúzskeho absolutizmu a encyklopedista.
srelkaa-Montesquieu.jpg
Narodil sa v dedinke La Bréde vo Francúzsku. Vyštudoval právo a svojho času pracoval v parlamente ako poradca. Montesquieu bol zároveň vedec, ktorý sa venoval mnohým druhom vedy ako bola biológia, fyzika a botanika. V týchto odboroch uskutočnoval aj mnohé experimenty. Všetky svoje experimenty popísal vo vedeckých spisoch. V neskoršom období sa začal zaoberať človekom a zameral svoju pozornosť na humanitné vedy. Jeho láskou sa stala filozofia a literatúra.
Montesquieu sa venoval vo svojej filozofií predovšetkým sociálnemu a humanistickému aspektu. Tažiskom jeho myslenia bola teda sociálna filozofia. Vo svojom diele "O duchu zákonov" tvrdí, že je nevyhnutné, aby zákonodarcovia pri tvorbe zákonov brali do úvahy okrem iného aj aspekt sociálnosti a humánnosti. Majú brať ohľad na majetok jednotlivca, na náboženské zvyklosti, tradície, ale aj demografické podmienky a v nemalej miere aj geografické podmienky. Zároveň tvrdí, že štátna moc by sa mala rozdelovať na tri časti a to na zákonodárnu moc, výkonnú moc a súdnu moc.
Posledná z menovaných je pritom najdôležitejšia, lebo práve ona je zárukou slobody všetkých občanov. Panovník, alebo vládca štátu sa musí vždy podriadiť zákonom, lebo tieto platia pre všetkých a aj pre panovníka. Najlepšou formou vlády je pri tom podľa neho konštitučná monarchia.
„Niekto vám musí šliapať na päty. Človek je ako pružina, ktorá je tým silnejšia, čím viac ju stlačíme.“
„Ak nás žena ľúbi, odpúšťa aj naše nedostatky, a ak nás neľúbi neodpustí ani naše prednosti.“
„Šťastný národ, ktorý má nudné dejiny.“
svet srelkaa moje.png
nekorunovaný kráľ filozofov 18. st. Bojoval proti fanatizmu, intolerancii, dogmatizmu, absolutizmu, za rozvoj vedy. Bol asystémový filozof, bojoval za slobodu človeka a jeho myslenia. Ak by sme nemali Boha, museli by sme si ho vymyslieť. Boh má byť spravodlivý a správny.
Voltaire vlastným menom François-Marie Arouet bol francúzsky filozof a najvýznamnejší predstaviteľ osvietenstva. Napísal základne dielo osvietenstva Filozofické listy
srelkaa-Voltaire.jpg
Voltaire sa narodil v roku 1694 v Paríži. Dnes ho považujeme za najväčšieho francúzskeho osvieteneckého spisovateľa a filozofa. Bol všestranný vedec a spisovateľ, historik, filozof ako aj verejný činiteľ.
Celý svoj život žil v rozpore s cirkvou a svetskou mocou, lebo slobodne prezentoval svoje názory. Tieto sa mnohým cirkevným a svetským hodnostárom nepáčili a aj preto sa hneď niekoľkokrát ocitol vo väzení v Bastile. Aj napriek týmto skúsenostiam neprestal absolutistické Francúzsko a jeho predstaviteľov kritizovať. Nakoniec bol nútený odísť do Anglicka, kde sa zoznámil s liberalizmom v praxi. Páčil sa mu a preto keď sa vrátil do absolutistického Francúzska svoju kritiku zintenzívnil a vycibril. Mnohé z jeho diel boli považované za škandalózne a ateistické,bol označený za kacíra a mnohé z jeho diel boli spálené a zničené
. Voltaire presadzoval vo svojej filozofii myšlienky osvietenstva a humanizmu. Bojuje za slobodu vedy, slobodu myslenia, toleranciu, mier, štastie človeka, odstránenie nespravodlivosti a odstránenie nespravodlivého súdneho systému. Tieto myšlienky môžeme badať aj v jeho výrokoch: "Svet potrebuje starostlivosť a nie dobročinnosť", daľším výrokom obraňuje slobodu a toleranciu: "Základným zákonom prírody je sloboda, ona je jediným zákonom proti ktorému sa nedá nič predpísať, pretože je zákonom prírody", "Humanizmus nie je ničím iným než obhajobou záujmov človeka, záujmov všeľudských".
Vo svojom neskoršom filozofickom živote podrobil kritike aj armádu a vojsko, kde tvrdil, že armáda zabraňuje ľuďom byť štastnými a mnohokrát slobodnými. Nielenže spôsobuje vojnu – najväčšiu katastrofu ľudstva, ale spôsobuje neštastie nestabilitu a zaťažuje aj štátnu kasu. Nebol však za zrušenie armády, len za zníženie jej počtu, lebo čím menší počet armád, tým menej vyostrených konfliktov. V tejto otázke sa prejavuje ako pacifista.
„Šťastie je iba sen, bolesť je skutočná.
„Moc vždy zotročí človeka, ktorý ju drží v ruke.
„Koľko hlúpostí ľudia nahovoria len pre to, že chcú povedať niečo múdre.“
„Skutočným nešťastím nie je nerovnosť, ale závislosť.“
„Lekár je človek, ktorý predpisuje lieky, o ktorých vie málo, na choroby, o ktorých vie ešte menej, ľuďom, o ktorých nevie vôbec nič.“
slovenský raj srelkaa.png
Geografický determinizmus
Geografické podmienky krajiny – podnebie, pôda, veľkosť územia – formujú charakter obyvateľstva a tým aj legislatívu a spôsob vlády

Konštitučná monarchia – najlepšia forma vlády + deľba moci

18. storočie – Francúzsko – vyvrcholenie francúzskeho osvietenstva –

Dobytie Bastily ( 1789 )

Kolektívne dielo francúzskeho osvietenstva – Encyklopédia (čiže racionálna slovník vied, umení a remesiel) – popri filozofických, prírodovedných, historických, spoločenskovedných obsahovala aj technické a technologické poznatky
bol francúzsky filozof, estetik a spisovateľ, jeden z popredných osvietencov encyklopedistov
srelkaa - Denis Diderot.jpg
Jeho život je ukážkou neustáleho boja s despotickosťou, bigotnosťou a ľudskou tuposťou. Jeho zbraňami proti mocným boli slovo, vtip, sarkazmus, britký štýl písania, množstvo nápadov ako svoje dielo presadiť a nesmierna húževnatosť, s ktorou sa mu podarilo vytvoriť Encyklopédiu a ostatné diela. Narodil sa v rodine nožiara a vzdelanie mu umožnili jezuiti. V roku 1726 odišiel do Paríža, kde získal titul bakalára umení. Bohémsky život a striedanie zamestnaní nikdy neovplyvnili jeho činorodosť. V roku 1747 sa stal spoluriaditeľom Encyklopédie, na ktorej pracoval ďalších 20 rokov. Za svoje dielo Listy slepým sa dostal do väzenia. Poučil sa a o svojich ďalších dielach napríklad vyhlasoval, že mu ich niekto ukradol a vydal bez jeho vedomia. Komisár parížskej polície sa mu vyhrážal: "Zakazujem vám, aby vás ešte raz okradli." Každý vedel, že
dielo pomohla vydať lož. Spoločenský život udržiaval osvietencov v intelektuálnom strehu. Traduje sa, že vyspelý intelektuálny život predlžuje ľudský život a mnoho z nich sa naozaj dožilo vysokého veku. Niektoré diela sa na stretnutiach priamo tvorili. Takto z recesie vzniklo aj najznámejšie Diderotovo literárne dielo - Mníška. Bol teistom - tvrdil, že Boh svet stvoril, ale už doň nezasahuje, neskôr prešiel k názoru deistickému - že príroda a svet majú sami v sebe zdroj pohybu a konania. Okrem práce na Encyklopédii pokračoval aj v písaní románov, filozofických prác, esejí o umení, divadelných hier či poviedok. Niektoré jeho názory určite poznanie a doba prekonali. Jeho štýl, vtip, hrdosť, pracovitosť a vytrvalosť však musia v človeku 21. storočia vzbudzovať hlboký obdiv.
„Láska je maximálna koncentrácia ducha na jediný predmet.“
„Človek, ktorý príliš miluje, sa podobá volajúcemu na púšti - nikdy sa nedočká ozveny.“
„Filozofom lásky sa stáva ten, kto ju nepozná.“
„Naozajstná láska bojuje, ale nežiarli.“
boze srelkaa.png
MATERIALISTI A ATEISTI
Kritika náboženstva a cirkvi
1.) Julian Offrai de la Mettrie – „ Človek – stroj“ – dopracúva Descartovu ideu reflexného oblúka – mechanistické chápanie skutočnosti

2.) Paul Heinrich Dietrich von Holbach – „ Systém prírody“ – klasický spis mechanistického materializmu

Postuluje večnosť a nezničiteľnosť hmoty, jej základnou vlastnosťou je pohyb

Za vonkajším pohybom sa skrýva vzájomné mechanické pôsobenie neviditeľných častíc ( opäť pohyb )

Všetko dianie ( aj historické ) je prísne DETERMINOVANÉ


3.) Claude Adrien Helvétius – ľudské konanie vysvetľuje pomocou pojmov potreba či záujem
bol francúzsky lekár a filozof.
srelkaa-La Mettrie.jpg
Vystupoval ako radikálny ateista a bol preto vyhnaný ako zo svojej francúzskej domoviny, tak z holandského exilu. Nakoniec ho k sebe povolal pruský kráľ Fridrich II. Veľký (Voltaire žartovne poukázali na prípady, ako "dvorného ateistu"). Ako filozof bol predstaviteľ osvietenského materializmu. Vychádzal z Descarta az Lockova senzualizmu. Oproti Descarta však myslí, že súcno je len jedna podstata (hmota). Táto hmota sa vždy prejavuje v pohybe a rôznych formách (teda nie je mŕtva, ako ju chápali predchádzajúcej Mechanism). Myslenie u človeka nie je prejavom ducha, či duša, ale je to len jedna z funkcií tela. Zároveň neexistuje boh ako princíp pohybu, pretože hmota si tento princíp nesie sama o sebe. Naopak hypotéza boha brzdí rozvoj vedeckého poznania.
V etike odmieta pocit viny a pod. Ako zbytočné sebatrýznenie, z pocitov odporúča nebrániť sa len šťastie.

Jeho najdôležitejšie diela sú L'homme machine ( "Človek stroj"), Discours sur le bonheur ( "Rozprava o šťastí"), Anti-Sénèque ( "Anti-Seneka"), ktoré napísal v roku 1748.
"Necíti nič, pretože cíti príliš silno."
"Rovnako smiešna by bola krásna žena, ktorá by sa mala za škaredú, ako duchaplný človek, keby sa mal za hlupáka. Prílišná skromnosť - vlastne chyba naozaj vzácna - je akýmsi nevďakom voči prírode. "
"Aj štúdium má koniec koncov svoje extázy ako láska."
"Duch zle vedený je ako herec skazený vidiecku scénou."
stroj.png
rieši problém človeka a bytia. Prirodzený človek nie je ani zlý ani dobrý. Predmet jeho filozofie: človek a jeho osud. Kritizuje priemyselnú spoločnosť, pokrok vied = degenerácia + úpadok morálky.
srelkaa Rousseau.jpg
Bol synom hodinára, ale vyrastal bez rodičov. Ako sirota si nemohol dovoliť chodiť do školy a tak školu nikdy nenavštevoval. Sám sa učil písať a čítať a neskôr sa prejavil jeho záujem o filozofiu. No zaujímali ho aj ostatné – hlavne prírodné vedy (matematika, dejepis, astronómia, pedagogika a hudba). Vo svojom živote vystriedal množstvo zamestnaní. Pôsobil ako pouličný umelec – hudobník, skladal divadelné hry, drámy, bol učiteľ hudby a dokonca jedného času pôsobil ako komorník. Miloval hudbu a pokúsil sa o prepísanie klasického notového zápisu na číselný zápis. Tento zápis sa kôli jeho zložitosti žial neujal. Nepreslávil sa len týmito povolaniami, ale aj ako spisovateľ a pedagóg. Jeho dielo "Emil alebo o výchove" je jedným z najvýznamnejších pedagogických prác toho obdobia. Iróniou je skutočnosť, že svoje vlastné deti (mal ich 5) nevychovával, ale zveril ich do opatery ústavu. Celý život ho za jeho názory prenosledovali úrady a vrchnosť, až z toho ochorel.
Rousseau žil v čase tvorby encyklopédie a zaraďuje sa medzi encyklopedistov. Sám vytvoril niekoľko encyklopedických zväzkov a podieľal sa aj na písaní rôznych zväzkov spoločne s inými autormi ako konzultant, alebo spoluautor.
Vo filozofii J.J.Rousseaua sa častokrát stretneme s pojmom "prirodzenosť" a "prirodzený".Rousseau otvorene vystupuje proti materializmu vo všetkých podobách a tiež proti ateizmu a náboženstvu. Na rozdiel od ostatných filozofov osvietenstva Rousseau kritizoval vedu a rozum. Kým ostatný osvietenci v nich videli nástroj na rozvoj spoločnosti a pozitívny pokrok ľudstva, rozvoj kultúry a civilizovanosti, Rousseau v nich videl nástroje, ktoré spôsobujú človeku mravný a spoločenský úpadok, lebo nevyhnutne potláčajú prirodzenosť človeka a robia ho horším a nešťastným.
Kritizuje aj súkromné vlastníctvo. Tvrdí, že práve toto vlastníctvo spôsobuje rozdelenie spoločnosti na chudobných a na bohatých, čo spôsobuje zaniknutie prirodzenej slobody človeka a nové nespravodlivé členenie spoločnosti. Súkromné vlastníctvo spôsobuje, že sa v človeku vytvárajú nezdravé egoistické sklony.
Napriek všetkému tvrdí, že nie je možné, aby sa človek opätovne navrátil k prírode, ale je možné aby sa prinavrátil k svojej prirodzenosti. Vo svojich dielach sa Rousseau venoval aj otázke usporiadania spoločnosti v štáte. V diele „Spoločenská zmluva“ prezentuje svoju predstavu ideálneho usporiadania spoločnosti. Štát má byť založený na princípe spoločenskej zmluvy. Má ho riadiť panovník, ktorý uzatvoril so svojim národom zmluvu. Táto zmluva ja výsledkom všeobecnej vôle, ktorá je hybnou silou celej spoločnosti. Moc má byť riadená požiadavkami všetkých a nie požiadavkami niekoľkých, alebo len jednotlivcom. Keď ľudia (občania) nie sú s vládnutím spokojný majú možnosť panovníka odvolať či už vypovedaním zmluvy alebo revolúciou. Rovnako majú ľudia právo vypovedať zmluvy a zúčastňovať sa na moci.
„Pre obyčajnú ženu je muž vždy mužom. Pre tú však, ktorej srdce miluje, je jediným mužom na svete jej milenec.“
„Falošníkov je nebezpečnejšie mať za priateľov ako za nepriateľov.“
„Človek, ktorý viac prežil, nie je ten, ktorý žil dlhšie, ale ten, ktorý život viac vnímal.“
„Láska dokáže spraviť aj toho najškaredšieho človeka pre niekoho toho najkrajšieho.“
„Načo by bola krása tam, kde nie je láska.“
srdce srelkaa.png
Francúzka buržoázna revolúcia ( 1789 – 1794 ) = je vyústením francúzskeho osvietenstva

J. A. Condorcet – ( „ Náčrt historického obrazu pokroku ľudstva“ ) – symbolizuje humanistický a racionalistický charakter osvietenstva.
Vznik ženských hnutí za práva žien.
Kritika scholastiky, autorít.
Rozvoj vied – prírodné – naturfilzofia// spoločenské – pedagogika.

- Aj panovníci patrili k osvietencom :
reformy: R-U – Mária Terézia, Jozef II – racioeducationis// Prusko – Fridrich II,//Rusko – Peter I.Veľký
Význam rozumu, snaha zmeniť pomery v spoločnosti, zdokonaľovať človeka –morálka !!!
bola uhorskou a českou kráľovnou z dynastie Habsburgovcov a rakúskou arcivojvodkyňou
srelkaa-Mária Terézia.jpg
Na rakúsky a český trón nastúpila po svojom otcovi uhorskom a českom kráľovi Karolovi III. a zároveň rímsko-nemeckom cisárovi Karolovi VI. Habsburskom 20. októbra 1740. Jej korunovácia v kostole svätého Martina v Bratislave sa však konala až o rok neskôr, pretože kráľovná bola v tom čase gravidná.
Habsburská dynastia vládla počas storočí mnohým krajinám. Jej príslušníci boli tiež rímskymi a rímskonemeckými cisármi. Hlavnou oporou ich moci boli však stredoeurópske krajiny – Rakúsko, Čechy, Uhorsko. Cisár Karol VI. mal so svojou manželkou jedného syna a tri
dcéry. Syn Leopold Ján zomrel niekoľko mesiacov po narodení a nového mužského potomka sa Habsburg nedočkal. V apríli 1713 vydal cisár Karol VI. pragmatickú sankciu, ktorá mala v záujme nedeliteľnosti krajiny povoľovať nástupcu panovníka po praslici v prípade, že neexistoval nástupca po meči.Keď v roku 1740 uhorský a český kráľ Karol III. a rímsko-nemecký cisár Karol VI. Habsburský umrel bez mužského potomka, mohla sa vlády ujať jeho dcéra Mária Terézia, ktorá mala vtedy 23 rokov.Nikto neveril, že táto živá, zápalistá dievčina zvládne štátnické záležitosti znútra i zvonku ohrozovanej krajiny. No Mária Terézia sa chopila tejto úlohy a vďaka neoblomnej silnej vôli a šarmu sa jej podarilo neuveriteľné: zreformovala starý administratívny, vojenský a vzdelávací systém v ríši a pomocou šikovnej diplomacie a sobášnej politiky stabilizovala pozíciu svojej krajiny na mape Európy. V roku 1736 sa stala manželkou Františka I. Lotrinského, toskánskeho veľkovojvodu, od roku 1745 rímskonemeckého cisára, s ktorým prežila spokojné manželstvo. Porodila mu 16 detí, tri prišli na svet ešte pred jej korunováciou.
Na počesť korunovácie Márie Teréziev kostole svätého Martina v Bratislave dal šľachtic Ján Pálfi v roku 1740 v kremnickej mincovni vyraziť zlatý dukát s hmotnosťou 3,5 kg. Bol to najväčší dukát, aký kedy mincovňa za svojej 700-ročnej existencie vyrazila.
vojna srelkaa.png
Je typickým predstaviteľom osvietenského absolutizmu, v súvislosti s ním hovoríme o tzv. jozefinizme.
srelkaa-JOZEF II..jpg
Od 1765 bol spoluvládcom Márie Terézie, bez schválenia senátu, a nemeckým cisárom, za uhorského kráľa sa korunovať nenechal, lebo uhorská šľachta bojkotovala reformy.
Je typickým predstaviteľom osvietenského absolutizmu, v súvislosti s ním hovoríme o tzv. jozefinizme. Odmietal moc cirkvi, bol vzdelaný a proreformne orientovaný. V štátnej správe presadzoval centralizáciu a germanizáciu v snahe o vybudovanie jednotnej ríše. Podporoval však aj národné jazyky jednotlivých oblastí, čo spôsobilo rast národného povedomia. Patenty pre rozvoj krajiny neboli prijaté šľachtou.
1781 - Patent o zrušení nevoľníctva vrátil roľníkom osobnú slobodu - uvoľnila sa sila pre manufaktúrnu výrobu uhorská šľachta ho odmietla, uhorský snem ho prijal až 1785, v praxi 1790 iba osobná sloboda, poddanské povinnosti ostali (zavedenie nevoľníctva: u nás - 1514 po Dóžovom povstaní Opusom tripartitom, v Čechách - po 30-ročnej vojne;
koniec - 7. septembra 1848) 1781 v rakúskych a českých krajinách, 1785 v Uhorsku, 1790 bolo schválené uhorským snemom: poddaní získali mnohé práva a slobody (mohli sa slobodne sťahovať a ženiť), čo bolo prínosom pre rozvoj monarchie.
1781 - Tolerančný patent zabezpečoval náboženskú slobodu pre 3 cirkvi (katolícka, evanjelická, pravoslávna) zrušenie žobravých rádov, ponechal len charitat. a školské rády
zrovnoprávňoval náboženstvá v monarchii s katolicizmom prežili len tieto dva zákony Jozefa II.
po jeho smrti - Leopold II. - znovu zavedenie cenzúry -> koniec jozefínskeho obd.
1782 - Židovský patent právo sťahovať sa do miest, zamestnanie, školy
1785 - územná reforma rozdelil Uhorsko na 10 dištriktov, dosadil viedenských úradníkov (takí, ktorí mu boli oddaní).
1788 - obdobie školopovinnosti od 6. do 12. roku a vytýčil aj sankcie. Ratio educationis vytyčuje vyučovacie ciele a obsah vzdelávania utilitaristicky, so zreteľom na potreby zamestnania jednotlivých spoločenských tried. Rozdeľuje školy na ľudové a latinské.
Reformy namierené proti cirkvi:
a) zrušenie 50% kláštorov a mníšskych rádov. Ponechal len kláštory a rády, ktoré sa venovali zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu. Zrušeným kláštorom odobral pôdu (raabizácia), a tú mohli následne získať ľudia. Na tejto pôde sa často vytvárali veľkostatky (sekularizácia). Tvrdo zasahoval aj proti jezuitom, ktorí boli proti reformácii.
b) Vylúčenie štúdia teológie z univerzít. Namiesto toho vytvoril špeciálne školy na prípravu kňazov (len pre katolíkov) – štátne generálne katolícke semináre ( napr. v Bratislave, študoval tu aj Bernolák).
Reforma štátnej správy: Presadil centralizmus (centrom ríše bola Viedeň), germanizáciu. Štátny aparát tvorili odborníci a Uhorsko bolo rozdelené na 10 dištrichtov, zdanil uhorskú šľachtu.
Po vypuknutí revolúcie vo Francúzsku sa začali čoraz viac ozývať hlasy namierené proti Jozefovi. (najmä uhorská šľachta, ktorá nesúhlasila s jeho reformami). A tak bol donútený krátko pred smrťou odvolať všetky svoje reformy okrem zrušenia nevoľníctva a tolerančného patentu. Nemal ani štyridsaťdeväť rokov, keď 20. februára 1790 nečakane zomrel na tuberkulózu ktorou sa nakazil počas bojov po boku Ruska proti Osmanskej ríši .Pochovali ho vo Viedni v kapucínskej krypte, na náhrobný kameň si dal vyryť nápis: Tu odpočíva Jozef II., ktorý vo všetkom, čo robil, zlyhal.
V duchu reforiem Jozefa II. vládol aj jeho brat Leopold II. (1790-1792). Po ňom na trón nastupuje František II. (1792-1835), ktorý sa pod vplyvom udalostí vo Francúzsku rozhodol pre návrat ku konzervatívnej forme vlády.
"Ríša, ktorú spravujem musí byť spravovaná podľa mojich zásad; predsudky, fanatizmus, straníctvo a otroctvo ducha musia byť potlačené a každý poddaný musí byť dosadený k požívaniu občianskych slobôd."
"Tolerančný patent na nás pôsobí ako pohrebné kázania. Žijeme v smutnej dobe; ak sa Boh nad nami nezmiluje, čo z nás bude?"
"To bol dobrý pán, pánboh mu daj večnú slávu!"
"Ach, zlaté časy, časy Josefovy…"
Buď vládcom občanom, nie otrokom!
jozef.png
bol od roku 1740 pruským kráľom z dynastie Hohenzollernovcov. Bol popredným predstaviteľom osvietenského absolutizmu.
srelkaa-Fridrich II..jpg
syn Friedricha Wilhelma I. V mladosti sa zaoberal filozofiou a literatúrou, neskôr bol sám literárne činný. Od roku 1731 v pruskej armáde, zúčastnil sa vojny o dedičstvo v Poľsku.. Po prevzatí vlády sa postavil proti zásadám pragmatické sankcie, v roku 1740 vpádom do Sliezska vstúpil do vojny o dedičstvo rakúske, 1741 sa spojil s Bavorskom a Francúzskom, 1742 získal vratislavským mierom Sliezsko. V roku 1744 opäť zasiahol do vojny o dedičstvo rakúske, porazil habsburskou armádu a drážďanským mierom 1745 potvrdil držanie Sliezska. 1755 sa spojil s Veľkou Britániou, 1756 vpadol do Saska a zahájil sedemročnú vojnu, v ktorej ho od úplnej porážky zachránila len zmena na ruskom tróne (nástup cára Petra III. A stiahnutia Ruska z konfliktu). Zúčastnil sa vojny o bavorské dedičstvo. V roku 1772 sa podieľal na prvom delení Poľska. V zahraničnej politike zosobňoval mocenské ambície Pruska, vo vnútornej politike
uplatňoval princípy osvietenského absolutizmu, v duchu merkantilizmu budoval racionálne hospodársky a finančný systém. Podporu rozvoja ekonomiky určovali záujmy štátu a armády. Z jeho iniciatívy vzišla nová právna kodifikácia pruského práva. Presadil náboženskú toleranciu. Autor státovedného spisu Antimachiavelli.
„Človek, ktorý hľadá pravdu a má ju rád, musí byť považovaný za vzácneho v každej ľudskej spoločnosti.“
„Sláva, ktorá nás nerobí šťastnými, nie je nič iného, iba slovo, a sláva, ktorá nerobí šťastnými našich poddaných, je hanba.“
„Všetko na svete je bláznovstvo, len nie veselosť.“
„Vláda musí šetriť, pretože peniaze, ktoré dostáva, pochádzajú z krvi a potu jej národa. Je spravodlivé, keď každý jednotlivec pomáha svojou časťou niesť výdavky štátu. Ale nie je spravodlivé, keď si musí so štátom deliť polovicu svojho ročného príjmu.“
„Znalosti môže mať každý, ale umenie myslieť je najzriedkavejší dar prírody.“
svet srelkaa.png
Do zahraničia sa vybral inkognito, nechal si narásť veľkú bradu a správal sa ako obyčajný pocestný.
srelkaa-Peter Velký.png
Keď v roku 1696 zomrel cár Ivan, na trón sa dostal Peter. Mladý car vedel, že jediná možnosť, ako dostať Rusko z letargie, boli nevyhnutné reformy. Do krajiny pozval zahraničných inžinierov, architektov, remeselníkov aj obchodníkov. Sám posielal do zahraničia stovky poddaných, aby sa priučili novým trendom. Rusko sa tak začalo otvárať západu a pretvárať sa na komplexnú modernú krajinu. Nakoniec sa na cesty vybral aj sám. Krajinu nechal 17 mesiacov bez vlády. Do zahraničia sa vybral inkognito, nechal si narásť veľkú bradu a správal sa ako obyčajný pocestný. Mal so sebou pečať a listinu, kde bolo napísané: "Som učeň a chcem sa naučiť remeslo." Pracoval ako obyčajný robotník v lodeniciach. Lode totiž miloval. Čoskoro však robotníci zistili, kto s nimi pracuje a Peter zase zistil, že väčšie lode sa vyrábajú v Amsterdame, preto sa premiestnil tam.
Je známe, že si z ciest so sebou priniesol kufrík chirurgických nástrojov a priam sa vyžíval v trhaní zubov. Svoju "lekársku" pomoc ponúkal takmer všetkým, ktorí ho obklopovali, a len málokto si dovolil takúto poctu odmietnuť. Tak vznikla Petrova zbierka zubov, ktoré vytrhal svojim známym, a ktoré si starostlivo odkladal do vrecúška. Z Holandska odcestoval Peter Veľký do Londýna, kde ho zasa zaujala štruktúra vládnych inštitúcií.Postupne prešiel cez Lipsko, Drážďany a Prahu až na rakúsky cisársky dvor. Tam ho však zastihla správa o vzbure palácovej stráže v Moskve, a tak okamžite uháňal domov. Vzburu sa cárovi podarilo potlačiť, padlo veľa hláv.S menom Petra sa zvyčajne spája.pestovanie zemiakov v Rusku, ktoré sa spočiatku stretlo s nedôverou, ale časom sa zemiaky zmenili na „druhý chlieb". Reformy, ktoré zavádzal postupne, robili z Ruska veľmoc. V bitke na rieke Narva nemali šancu, aj keď boli v početnej prevahe. Cár sa preto rozhodol pre vybudovanie silnej armády. Tomuto cieľu podriadil všetko. V ďalšej bitke proti Švédsku pri Noterburgu už nezaváhal, porazil ich a získal prístup k Baltskému moru. Peter dal spustošiť krajinu, zničiť mosty a vypáliť celé dediny, aby švédska armáda nenašla nikde žiadne zásoby. V rozhodujúcej bitke sa napokon panovníci stretli v roku 1709 pri Poltave a ruský cár definitívne zvíťazil.Na rieke Neva potom vybudoval na jedno z najveľkolepejších miest na svete Sankt Peterburg. Keď Peter Veľký začal budovať Petrohrad, nikto neveril, že sa mu to podarí. Priestor, ktorý si zvolil, bol totiž samou vodou, bahnom, blatom a zdalo sa byť naozaj nemožné, že by na tomto mieste niekedy vyrástlo také krásne mesto, akým Petrohrad je. V roku 1703 založiť budúcu novú ruskú metropolu. Toto mesto sa malo stať výstavnou skriňou Ruskej ríše, symbolom nastávajúceho pokroku v Rusku Peter I. Veľký zomrel 8. februára 1725. Po jeho smrti na trón nastúpila jeho manželka Katarína ako Katarína I.
petrohrad srelkaa.jpg
text (3).gif
srelinka.gif
svetonázor%20a%20srelkaa.jpg
srelkaa-alenka1.gif
srelinka.gif
text (3).gif
srelinka.gif
srelinka.gif
text (3).gif
srelkaa-alenka1.gif
srelinka.gif
srelkaa-alenka1.gif
svetonázor%20a%20srelkaa.jpg
srelinka.gif
srelinka.gif
text (3).gif
srelkaa-alenka1.gif
srelinka.gif
text (3).gif
srelkaa-alenka1.gif
svetonázor%20a%20srelkaa.jpg
srelinka.gif
srelinka.gif
srelinka.gif
svet.gif
srelkaa-alenka1.gif
text (3).gif
srelinka.gif
srelkaa-alenka1.gif
srelinka.gif
srelkaa-alenka1.gif
text (3).gif
svet.gif
Flag Counter
Zdroj:vlastný materiál- ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one